Akty prawne - zestawienie

Przepsy prawa dotyczące wykonywania i dokumentowania czynności
podczas pracy z urządzeniami zawierającymi fluorowane gazy cieplarniane

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE)
NR 517/2014
z dnia 16 kwietnia 2014 r.

w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 842/2006

USTAWA
z dnia 15 maja 2015 r.

o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW
z dnia 7 grudnia 2017 r.

w sprawie minimalnego wyposażenia technicznego odpowiedniego dla wykonywania czynności objętych certyfikatem dla personelu w zakresie fluorowanych gazów cieplarnianych i substancji kontrolowanych

USTAWA
z dnia 12 lipca 2017 r.

o zmianie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW
z dnia 7 grudnia 2017 r.

w sprawie minimalnego wyposażenia technicznego, procedur oraz systemu dokumentowania czynności przy prowadzeniu działalności, polegającej na instalowaniu, konserwacji lub serwisowaniu, naprawie lub likwidacji urządzeń, zawierających fluorowane gazy cieplarniane

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA
z dnia 21 grudnia 2017 r.

w sprawie Centralnego Rejestru Operatorów

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA
z dnia 14 stycznia 2016 r.

w sprawie wzoru Karty Urządzenia i wzoru Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej oraz sposobu ich sporządzania i prowadzenia

Kontakt

POMPY CIEPŁA INSTAL

mgr inż. Łukasz Stachowiak
AKREDYTOWANY INSTALATOR PANASONIC 

ul. Rzeczna 3
63-900 Rawicz
tel. 607 746 722

biuro@pompycieplainstal.pl

Logowanie